Barn i svårigheter

Ibland fungerar det sämre eller inte alls hemma och/eller i skolan och/eller på fritids för ett barn. De vuxna i barnets omgivning kan då känna maktlöshet, vet inte hur de ska kunna hjälpa barnet eller vad det är som gör att barnet har ett dysfunktionellt beteende.

Beroende på hur barnets situation ser ut så finns det tre huvudvägar att gå. Ibland behövs de alla tre och ibland en eller två av vägarna till en ökad förståelse och för att kunna hjälpa barnet.

Ibland är vägledande samtal med föräldrarna den mest gynnsamma vägen.

Ibland är handledning till skolpersonal en bättre och snabbare lösning på vägen mot förändring. Det är ofta av stort värde att reflektera och undersöka samspelet mellan det enskilda barnet och de vuxna runtom. Tillsammans med en professionell personalhandledare blir det möjligt att reflektera kring vad som händer med oss själva i mötet med barnet. Kanske en djupare förståelse för de egna reaktionerna räcker för att skapa en positiv förändring i barnets beteende?

Ibland är en barnpsykologisk utredning att föredra. Målet för en barnpsykologisk utredning är att ge skola, föräldrar och barnet själv en ökad förståelse för vad det kommer sig att barnet i något avseende fungerar annorlunda än sina jämnåriga. Genom en ökad förståelse är det också lättare att hitta rätt åtgärder för att hjälpa barnet.

Norrortspsykologen AB

Så genomför jag en utredning

Då jag får ett uppdrag och en frågeställning kring ett barn i svårigheter så inleder jag med att träffa föräldrar och pedagoger på skolan, dels för att få en bakgrund för utredningen och dels för att det är viktigt att vara överens om frågeställningen. Efter det träffar jag barnet för en kortare “lära känna intervju”.

Det psykologiska testmaterial väljs utifrån den överenskomna frågeställningen. Jag träffar sedan barnet och genomför de tester som behövs. Ett dokument, utlåtande, sätts samman. I detta finns såväl bakgrund, nusituation, beskrivning av hur barnet tar sig an testmaterialet, beskrivning av testresultat samt förslag på åtgärder och eventuella övriga insatser som kan underlätta för barnet i vardagen. Jag presenterar sedan utredningen, först för föräldrarna och sedan för berörd skolpersonal.