Hur blir man psykolog?

Psykologutbildningen består av fem års högskolestudier. I utbildningen integreras aktuell forskning och metod parallellt med en bred och djup teoretisk grund som på så sätt skapar en gedigen plattform för det framtida arbetet som psykolog.  Genom hela utbildningen binds de teoretiska delarna samman med de praktiska momenten som tillhör psykologens profession. 

Utbildningen vid Stockholms Universitet ger en god grund i såväl kognitiv beteendeterapi (KBT), som i Existentiell Terapi och i psykodynamisk terapi (PDT). Före eller under utbildningen måste man ha gått i egen terapi, i grupp eller individuellt, inom något av dessa områden.

Norrortspsykologen AB

Vad innehåller utbildningen?

Innehållet i grundutbildningen förändras lite från år till år, somliga kurser läggs till andra tas bort. 

Då jag tog min examen vid Stockholms Universitet innehöll den kurserna:
Psykiska funktioner och deras biologiska bas (1 termin).
Utvecklingspsykologi ur olika synvinklar och i ett livsperspektiv (1 termin).
Personlighetspsykologi och olika psykologiska sjukdomar (1 termin).
Utredning behandling g och åtgärder individ (1 termin).
Utredning och åtgärder av grupper & organisationer (2 terminer).
Psykologisk behandling, olika terapiformer (1,5 termin).
Samhälle och socialpsykologi (1 termin).
Forskning & eget vetenskapligt arbete (1,5 termin).
Under de två sista terminerna bedrevs eget klientarbete, under en tät handledning, parallellt med övriga moment.

Praktisk erfarenhet

Efter psykologexamen behöver man arbeta ett år som PTP-psykolog. Under det året arbetar psykologen självständigt, men under en regelbunden och tät handledning av en erfaren psykolog. Då arbetet under detta år har godkänts av handledaren så kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Först efter godkännande därifrån erhålls legitimationen som psykolog.

Befogenhet

En psykolog har befogenhet att arbeta inom det kunskapsområde som ingår i den grundutbildning som beskrivs här ovan. Psykologen har inte befogenheter att ordinera läkemedel eller att sjukskriva.

Vidareutbildning

För att kunna bibehålla den breda och djupa kunskapsbas som grundutbildningen ger samt för att följa med i den snabba kunskapsökningen som sker inom området, behöver man som legitimerad psykolog hålla sig uppdaterad med aktuell forskning, kontinuerligt vidareutbilda sig samt, åtminstone periodvis, ta emot egen handledning.