Kontrollmyndighet

Kontrollmyndighet-Vad står legitimationen för?

Legitimationen ger dig som klient en säkerhet för att den du anlitar bland annat ska uppfylla det minimikrav på psykologisk professionalism, vetenskapligt grundade metoder och kunskap inom det psykologiska fältet som Socialstyrelsen har satt upp. Socialstyrelsen är även den myndighet du som du som klient kan kontakta om du är missnöjd med den behandling du fått. Myndigheten har också rätten att dra in en legitimation om de anser att psykologen brister i sitt yrkesutövande.

Högskoleverket kontrollerar regelbundet om de olika utbildningsinstitutionerna som utbildar psykologer uppfyller kraven på minimikompetens hos undervisande lärare, att utbildningen integrerar aktuella forskningsrön etc. Allt detta för att Psykologlegitimationen ska kunna garantera att psykologen har den kunskapsbas som du som klient kan förvänta dig. Motsvarande gäller för bland andra Leg. Läkare och Leg. Psykoterapeut. Många yrkesgrupper exempelvis socionomer, samtalsterapeuter, coacher och kuratorer har ingen legitimation och deras titlar är heller inte skyddade vad gäller utbildningens utformning eller innehåll. Vilket innebär att vem som helst är fri att använda titeln. Om du är osäker på eller vill ta reda på om en person har yrkeslegitimation är detta lätt att ta reda på via socialstyrelsen.

Vidareutbildning

För att kunna bibehålla den breda och djupa kunskapsbas som grundutbildningen ger samt för att följa med i den snabba kunskapsökningen som sker inom området, behöver man som legitimerad psykolog hålla sig uppdaterad med aktuell forskning, kontinuerligt vidareutbilda sig samt, åtminstone periodvis, ta emot egen handledning.