Om mig

Jag är född i början av 60-talet. Innan jag började arbeta som psykolog skaffade jag mig en bred erfarenhet, bland annat genom att arbeta inom psykiatrins olika områden. Sedan några år tillbaka arbetar jag heltid som privat-praktiserande psykolog på mina mottagningar vid Sankt Eriksplan i centrala Stockholm och i Vallentuna. Jag arbetar även som konsult inom personalstöd och kris. 

Norrortspsykologen AB

På mina mottagningar bedriver jag såväl korta som långa terapier, individuellt och för par. Där träffar jag även klienter för vägledande samtal och coaching. Vid chefs- och/eller personalhandledning kommer jag gärna till arbetsplatsen om så önskas. Sedan några år tillbaka arbetar jag även med telefonvägledning/telefonrådgivning.

Jag har varit till god hjälp för personer med olika typer av ångestproblematik och depression, för personer som upplever sig utbrända eller har låg självkänsla, samt för personer med svårigheter i sitt förhållande eller med barnen. Jag har även varit till stor hjälp för personer som har kommit till mig under en kris, eller haft en obearbetad kris bakom sig. 

Jag har tidigare varit verksam som skolpsykolog inom grund- och gymnasieskolan. Mitt arbete bestod då främst av personal- och föräldrahandledning, psykologiska utredningar av barns skol- och/eller relationssvårigheter, utveckling av skolornas mobbningsförebyggande arbete och krisplan.

Norrortspsykologen AB

Mitt arbetssätt

I coaching, vägledande samtal och handledning använder jag mig i stor utsträckning av Motiverande samtal (MI), som kan beskrivas som en form av utforskande samtal vars mål är att klienten själv skall nå fram till sin egen förmåga och sin egen önskan om förändring. 
Jag arbetar utifrån en existentiell grundsyn. Det vill säga att jag, i mitt behandlande arbete, utgår från klientens nusituation och relationen som skapas mellan min klient och mig. I denna kommer ofta klientens relationer och svårigheter utanför behandlingsrummet att återspeglas och därmed ger oss möjligheter att utforska och hitta vägar till förändring. 

Min existentiella grundsyn genomsyrar mitt arbetssätt, men den breda utbildning som det moderna psykologprogrammet har gett mig gör att jag har en god bas för att använda metoder som traditionellt hör hemma inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och  psykodynamisk terapi. Jag anpassar min metod efter olika klienters svårigheter och utifrån vilket mål klienten önskar uppnå.

Som person

är jag engagerad, närvarande, ödmjuk, men också nyfiken och intresserad. Jag trivs bäst med att arbeta inom flera områden där jag får  möta människor i olika situationer och i olika skeden av livet.

Jag uppfattar det som att mitt engagemang inom olika arbetsfält leder till en fördjupad kunskap i vart och ett av de områden som jag rör mig inom. Likaså berikar min egen skapande verksamhet och mitt engagemang inom idrotten, mig i mitt arbete som psykolog.

Min utbildning

Jag gick det femåriga Psykologprogrammet vid Stockholms universitet i slutet av nittiotalet. Jag har sedan dess gått flera vidareutbildningaroch kurser. Bland annat: Motiverande samtal (MI), Krishantering, Personalhandledning och Neuropsykologi (barn och ungdom). Jag har även 
kontinuerligt utbildat mig i nya testmaterial.