Personalhandledning

All handledning är en process som sker regelbundet under en i förväg bestämd tidsrymd om exempelvis en och en halv timme varannan eller var tredje vecka under en längre tid. Kortare och mer oregelbundna gruppsamtal kring en svårighet på arbetsplatsen, behandlar jag under rubriken konsultation nedan.

Norrortspsykologen AB

Handledning i grupp

Grupphandledning är ofta en mycket effektiv metod att främja en positiv grupputveckling. Handledning kollegor emellan är en bit på väg, men det behövs en utomstående professionell handledare för att hjälpa en grupp med att se och lyfta upp sin egen utvecklingspotential. 
Grupphandledning kan ha olika syften, vilka också kan förändras över tid. Exempelvis så kan ett syfte vara att hjälpa gruppmedlemmarna att hitta eller utvecklas i sina olika roller i arbetet, eller att utvecklas som grupp. Ett annat syfte kan vara att hitta gemensamma förhållningssätt för att möta en svårighet i arbetet. Syftet kan även vara att lösa konflikter som finns i arbetsgruppen. Det finns en mängd andra syften och orsaker som kan ligga som grund för handledningen, det viktiga är att syftet är tydligt och öppet för de som ska handledas. 
För att nå fram till syftet behöver gruppen oftast skifta mellan olika infallsvinklar från gång till annan.

Individuell handledning

Handledning kan även ges individuellt och är lämpligt för personer med en chefsposition eller med någon annan typ av arbete där man är ensam i sin position och med sina arbetsuppgifter. 
Även en individuell handledning kan ha många syften och förändras över tid. En chefshandledning kan ha som syfte att utvecklas i sin chefsroll, att hitta ett mer fungerande förhållningssätt gentemot de anställda eller organisationen. En chefshandledning kan också vara en del av en organisationsförändring. I olika former av ensamarbete är det, om möjligt, ännu viktigare att ha någon utomstående att reflektera sina arbetsuppgifter och dess svårigheter med. 

Konsultation

Konsultationer är en mera problemfokuserad arbetsmetod Den är främst användbar då en arbetsgrupp eller en person har ett ett avgränsat problem som den behöver hjälp med att hitta ett nytt förhållningssätt till. Denna typ av kontakt kan vara vid ett enstaka tillfälle, eller pågå under en längre tid, ofta mer sporadiskt än handledning. Viktig skillnad från handledningen är också att man i den konsultativa kontakten i låg utsträckning eller inte alls beaktar processen.

Så tänker jag kring handledning

I grupphandledning har jag hela gruppen i fokus, jag verkar för att hela gruppen ska vara aktiv under större delen av sittningen. Min erfarenhet säger mig att detta främjar utvecklingen såväl på gruppnivå som på individnivå. Självklart, utifrån att vi är olika som individer, är det också möjligt att vara tyst och lyssnande.

Olika infallsvinklar på handledning

Då jag handleder har jag oftast sju nivåer, eller infallsvinklar i fokus för arbetet på vägen mot det övergripande målet:

  • De personer och deras svårigheter som den handledde möter i sitt arbete.
  • Relationen mellan den handledde och de personer den möter i sin vardag.
  • Relationen mellan de personer som ingår i handledningsgruppen.
  • Relationen mellan mig som handledare och gruppen.
  • Relationen mellan gruppen och organisationen.
  • De sociala strukturer som organisationen befinner sig i.
  • Helhetsperspektiv.

Fokus för handledningstillfällena kan variera från gång till gång. Vi kommer gemensamt fram till en lämplig agenda vid starten för varje handledningstillfälle.

Enligt mitt sätt att se så är det inte lämpligt att i handledningen hantera eventuella privata svårigheter som de handledda bär på. Dels för att handledningen då riskerar att tappa fokus från det överenskomna syftet, och dels för att skydda individerna från att utelämna sig själv och sitt privata på ett sätt som i en annan situation kan kännas besvärande.