Psykoterapi

I såväl existentiell, psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår man i högsta grad från det som sker i nutid, i din vardag, men även i nuet, i terapisituationen. Det finns felaktiga föreställningar att man i en psykodynamisk terapi fokuserar på klientens barndomsupplevelser och lämnar det som är i nuet. Det kan exempelvis vara så att du upplever att du gör på ett visst sätt gång efter annan i liknande situationer eller vid möten med en viss typ av människor.

I kognitiv terapi arbetar vi med att hitta de tankemönster och tankefällor som ställer till problem för dig. Då du blir varse hur ditt mönster ser ut är det sedan möjligt att tillsammans med terapeuten, hitta alternativa tanke- och förhållningssätt som på sikt kommer att hjälpa dig till ett mer konstruktivt fungerande i vardagen.

För en hållbar och integrerad förändring behövs det att du först får en ökad förståelse för det egna beteendet, sedan uppleva de egna känslorna av ilska, besvikelse, glädje etc, de känslor som kan kännas svåra i samband med det egna agerandet. Jag ser det som min uppgift att i terapin hjälpa dig med att själv hitta dina egna nya mönster och förhållningssätt. På så sätt integreras det nya i ditt liv och leder fram en hållbar förändring.

Norrortspsykologen AB

Detta kan ske via de tre olika terapiformarna, men vägen dit ser olika ut, jag arbetar med inslag från de olika förhållningssätten, beroende på vad det är du behöver hjälp med och vad du vill uppnå.

Korttidsterapi

Arbetet sker efter ett överenskommet och med ett relativt smalt fokus under ett bestämt antal sessioner, regelbundet och under en begränsad tid. I en psykodynamisk korttidsterapi sker det terapeutiska arbetet på två nivåer: dels med det överenskomna fokus och dels med det som händer i relationen och mötet mellan dig och din terapeut samt i samband med det förestående avslutet av den relationen. Det senare avser att skapa en ny erfarenhet och en modell för hur det under en kort tid går att ha en djupare kontakt där det går att dela med sig av sina svårigheter och bygga en relation, med sig själv i mötet med en annan människa-terapeuten. I kbt fokuserar jag mycket lite på relationen mellan mig och klienten.

Längre psykodynamisk eller existentiell terapi

En längre existentiell eller psykodynamisk terapi är den metod som jag anser fungerar bäst för att få en djupare förståelse för det egna beteendet och för att uppnå en mer hållbar personlig utveckling. En längre terapi har ett bredare fokus än en kort terapi, terapin berör ett vidare område eller en mer generell svårighet i klientens liv. Fokus för terapin förändras också över tid, eftersom du som klient uppmuntras till att ta upp och arbeta med det som känns aktuellt i stunden. Under en längre terapeutisk kontakt får också förändringar i relationen mellan dig som klient och din terapeut statuera exempel för de svårigheter i olika situationer som du annars stöter på i din vardag.