Vad är en psykolog?

Psykologer är den yrkesgrupp som har fördjupade kunskaper om människans fungerande i grupper och om människans inre psykologiska funktioner, såväl de biologiska och kognitiva som de mellanmänskliga, inlärnings- och utvecklingsmässiga.

En psykolog med den moderna utbildningen har också fördjupad utbildning i någon av de terapiformer som av Socialstyrelsen bedöms ha ett vetenskapligt stöd (en artikel ). I och med att psykologen har kunskap inom hela det psykologiska fältet är det också den yrkesgrupp som är bäst lämpad att ta ett helhetsperspektiv på psykologiska svårigheter och på människors fungerande i olika sammanhang.

Psykologer är även den yrkesgrupp som under hela sin utbildning tränas i att bedriva olika former av professionella samtal på såväl grupp- som på individnivå. Med sin både breda och djupa kunskap om människors fungerande på såväl individ- som på grupp- och organisationsnivå kan en psykolog vara verksam inom en mängd olika områden i samhället. På arbetsplatser, i barngrupper, i familjer eller för individer, där man behöver få en djupare förståelse för de egna och de andra människornas fungerande var och en för sig och tillsammans i den grupp de tillhör. En djupare förståelse hos människorna i deras sammanhang leder till ökade möjligheter att hantera problem och utveckla såväl individ som grupp och organisation.

Norrortspsykologen AB